משרד הבריאות מזהיר מרחצה ב'מי עמי' ופעילות סמוך לנחל לכיש בעקבות זיהום, הפורום הציבורי שלח אתמול מכתב התראה

משרד הבריאות מזהיר הבוקר את הציבור עקב גלישת קולחים לנחל לכיש וזרימתם אל הים, מרחצה בחוף מי עמי באשדוד ומעיסוק בספורט ימי בסמוך לשפך הנחל ועוד נמסר כי משרד הבריאות ממשיך במעקב בנושא.

ההודעה מגיעה בהמשך למכתב ששיגר אתמול הפורום הציבורי  טרם נקיטת הליכים מול מועצת באר טוביה בו הם מאשימים את המועצה בהזרמת קולחים ממאגרי חצור לנחלים ברקאי ולכיש.

המכתב שנשלח על ידי משרד עורכי הדין איידן תירוש כולל סעיפים רבים ועל מנת שלא להכנס לפרשנויות מיותרות, הבאנו לכם את נוסח המכתב המלא:

טריף במבי
צילום: איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה

" א.ג.נ.

בשם מרשנו, ה"ה טדי מנשה, עדי קלנג, אבי אבן דנן וזאב דוד, ובשם הפורום הציבורי לאיכות הסביבה אשדוד ע.ר 580340370
והעמותה לקידום גלישת הגלים והספורט הימי באשדוד ע.ר 580394534 ,הרינו לפנות אליכם, כדלקמן:

1 .כידוע, המועצה האזורית באר טוביה היא האחראית על הפעלתו של מפעל טיהור שפכים חצור ומאגרי חצור
הממוקמים בשטחה )"המועצה "; "מט"ש חצור" ו-"מאגר י חצור"(.

2 .הזרמת קולחים ממאגרי חצור לנחלים ברקאי ולכיש ולעבר הים, אינה יכול להיעשות אלא על פי צו הרשאה להזרמה
לנחל אשר ניתן על ידי מנהל רשות המים מכוח סעיף 20יא לחוק המים, תשי"ט- 1959 ,ועל פי היתר להזרמה לים
אשר ניתן על ידי הועדה למתן היתרים מכוח חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988 .

3 .לכן, כל הזרמה שבוצעה ו/או מתבצעת ו/או תתבצע ממאגר חצור אל עבר הנחלים )ובין היתר, לנחלים ברקאי ולכיש(
ומשם אל חופי הים בעיר אשדוד, ללא קבלת היתרים על ידי שני הגורמים האמורים ומכוח שני החוקים המוזכרים
לעל, הינה הזרמה בלתי חוקית, נעדרת הרשאה ומנוגדת לדין.
4 .ממידע שנאסף ומתועד אצל מרשנו עולה, כי למצער למן תחילת חודש אוקטובר 2021 ,וככל הנראה גם במועדים
נוספים שקדמו למועד זה, מוזרמים קולחים מזוהמים ממאגר חצור לעבר נחל ברקאי, נחל לכיש ומשם אל חופי הים
באשדוד. וזאת, כאמור, ללא שקיימת למועצה הרשאה חוקית לכך.
5 .כידוע לכם היטב, ועדת ההיתרים דחתה בשנה שעברה את בקשת המועצה להזרים קולחים ממאגרי חצור לנחל
ולעבר הים, כך שלא רק שההזרמה הנוכחית נעשית מבלי שהתבקשו היתרים, וממילא מבלי שניתנו היתרים, הדבר
נעשה על אף שועדת ההיתרים דחתה בשנה שעברה את בקשת המועצה.

6 .הזרמת הקולחים המזוהמים גרמה, עודנה גורמת, וככל הנראה תמשיך לגרום, לנזקים ישירים ועקיפים לציבור
ולסביבה. כך, למשל, ומבלי למצות, פגיעה סביבתית חמורה בנחלים ובחופי הים בעיר אשדוד, לרבות ומבלי לגרוע,
פגיעה בבעלי החיים שבמקורות המים ובסביבה האקולוגית; פגיעה בציבור כתוצאה מהיווצרות מפגעי ריח קשים
והתרבות מואצת של מזיקים, לרבות יתושים בסביבת הקולחים המזוהמים, ונדידתם של אותם המזיקים ליישובים
הקרובים ולעיר אשדוד; וכן פגיעה קשה בציבור הרוחצים וגולשי הגלים בחופי העיר אשדוד , אשר חשופים למים
הזורמים בנחלים ובחופי הים כאשר הם עתירים בקולחים מזוהמים ובעלי השלכות בריאותיות חמורות וידועות על
הציבור.

7 .ודוק. הזרמת הקולחים כאמור לעבר הנחלים, והגעתם לחופי הים ולמי הים מהווה עבירה סביבתית-פלילית, והיא
עולה גם כדי עוולה אזרחית ונזיקית, והיא מקימה למרשנו, בין היתר, עילות תביעה שונות, ובכללן ומבלי למצות:
1.7 .עילת תביעה ברשלנות מכוח סעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, הזרמת הקולחים המזוהמים
המתוארת לעיל, אשר נעשתה ונעשית ללא הרשאה חוקית )ומבלי לבקש הרשאה כאמור(, וממילא בניגוד
להוראות הדין, מהווה הפרה של חובת הזהירות המושגית והקונקרטית בה אתם חבים כלפי מרשנו וכלפי
הציבור אשר מסבה )וממשיכה להסב( נזקים ישירים ועקיפים חמורים למרשנו, לציבור, ולסביבה.

2.7 .עילת תביעה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 ,להשבת הכספים שנחסכו על ידי המועצה,
לרבות גורמים בתוך המועצה או גורמים הפועלים בעבור המועצה, ושהיה עליה, או על אותם גורמים, להוציא
על מנת לטפל ולתחזק את מט"ש ומאגרי חצור, ואשר לא הוצאו על ידה, כך שבמשך השנים המט"ש
והמאגרים טופלו ותופעל ו בצורה לקויה ביותר ובניגוד לכללים המתחייבים על פי הדין, והובילו בין היתר
לגלישה וההזרמה של הקולחים המזוהמים לנחלים ולחופי הים בניגוד לדין, כאמור לעיל.

3.7 .עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה בהתאם לסעיף 63(א( לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ בגין הפרה, בין היתר,
: סעיף 2 לחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988 ;סעיף
1
של דברי החקיקה, כדלהלן
20ב)א( לחוק המים , תשי"ט- 1959 ;;סעיף 4 לחוק שמירת הסביבה החופית, תשס"ד- 2004 ;סעיף 2 לחוק
שמירת הניקיון, התשמ"ד – 1984 ;סעיף 3 לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 ;תקנות בריאות העם )תקני
איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע- 2010 ;ועוד.

8 .לפיכך, בטרם יפנו מרשנו לאכיפת זכויותיהם על פי כל דין, לרבות בדרך של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, מרשנו
ראו לנכון לפנות אליכם במכתב זה במטרה לנסות ולייתר את הצורך בהליכים משפטיים, על כל ההוצאות ואי-
הנעימות הכרוכים בכך, והכל במטרה לאפשר לכם לחדול מיידית מפעילותכם המתוארת במכתב זה, ולדון לגבי מתן
פיצוי הולם בגין הנזקים שנגרמו ועשיית העושר שעשתה המועצה כאמור. אשר על כן, הנכם נדרשים בזאת למלא
אחר כל דרישות מרשנו המפורטות להלן במלואן:

1.8 .להפסיק לאלתר ולהימנע, בין בעצמכם ובין באמצעות אחרים, מכל הזרמה של קולחים מזוהמים לנחל לכיש,
לנחל ברקאי ולחופי הים בעיר אשדוד, וזאת מבלי שקיימת בידכם הרשאה חוקית לכך מהגורמים המוסמכים.

2.8 .לפעול לאלתר להסרה ולתיקון של המפגע הסביבתי החמור שנגרם )וממשיך להיגרם( כתוצאה מהזרמת
הקולחים המזוהמים על ידיכם ללא הרשאה ובניגוד לדין, אל הנחלים וחופי הים, כאמור לעיל. כחלק מתיקון
המפגע הנכם נדרשים לנקוט פעולות מיידיות ומשמעותיות לשיקום הסביבה ולהשבת המצב לקדמותו, לרבות
שיקום הנחלים וחופי הים בעיר אשדוד שאליהם הוזרמו הקולחים המזוהמים.

3.8 .לפעול לאלתר ולהבטיח מניעה מוחלטת של הזרמת קולחים מזוהמים ממאגר חצור על עבר נחל לכיש, נחל
ברקאי, חופי הים בעיר אשדוד, וכל נחל וחוף כלשהם גם בעתיד, ובתוך כך לנקוט ולבצע את כל הפעולות
המתחייבות על מנת לתחזק את מט"ש חצור ואת מאגר חצור באופן תקין ונאות בהתאם להוראות המחייבות
ולהנחיות כל דין.

4.8 .לדון עם מרשנו לגבי מתן פיצוי פיצוי הולם בגין הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו ועשיית העושר שעשתה
המועצה כאמור.

9 .לפיכך, היה ולא תודיענו, בכתב, בתוך 7 ימים ממועד קבלת מכתבנו זה באמצעות דואר אלקטרוני או פקסימיליה,
כי הנכם מקבלים את דרישות מרשנו במלואן כמפורט לעיל, יאלצו מרשנו לאחוז בצעדים החוקיים הנדרשים לריפוי
ומניעה של הפגיעה בהם, בכלל הציבור ובסביבה, לרבות לפיצוי ושיפוי בגין כל הנזקים העקיפים והישירים כאחד,
אשר נגרמו ויגרמו להם בעקבות התנהלותכם האמורה, והם יראו עצמם חופשיים לעשות כן בלא דיחוי וללא כל
אזהרה נוספת.
1
לא למותר לציין, כי מנהלי גופים )ורשויות( עשויים לחוב באופן אישי באחריות בפלילים כאשר הם אינם עושים את הנדרש מהם לשם
מניעת ביצוע העבירות בהתאם להוראות דברי החקיקה הנ"ל.

10 .בנוסף, הנכם מתבקשים לראות במכתב זה כמכתב התראה לפי סעיף 2 חוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות
אזרחיות(, תשנ"ב- 1992 ,טרם הגשת תובענה למתן צו להפסקת הפגיעה הסביבתית הנגרמת על ידכם ותחת
אחריותכם.

11 .מובהר, כי אין באמות במכתבנו זה, או במה שלא נזכר בו, כדי למצות את טענות מרשנו, והם שומרים על מלוא
זכויותיהם וטענותיהם על- פי כל דין"".

תגובות פייסבוק
דילוג לתוכן